Program kursu Web Editing - S6

 

 

 

Program szkolenia:

1. Koncept strony – 2 godz.
- Kluczowe pojęcia
- Informacja w sieci

2. HTML – 3 godz.
- Podstawy języka HTML
- Budowanie prostej strony

3. CSS – 3 godz.
- Pojęcia związane z CSS
- Użycie CSS

4. Edytor HTML - 4 godz.
- Używanie aplikacji
- Wstawianie i formatowanie tekstu
- Akapit i formatowanie strony
- Hiperłącza
- Tabele
- Formularze

5. Obrazy – 3 godz.
- Rodzaje formatów graficznych
- Zapisywanie i konwertowanie obrazów

6. Przygotowanie do publikacji – 3 godz.
- Sprawdzanie
- Publikowanie strony

7. Kwestie prawne – 2 godz.
- Prawo autorskie
- Ochrona


Efekty uczenia:
1. Uczestnik zna i rozumie kluczowe zasady i pojęcia związane z tworzeniem stron internetowych;
2. Uczestnik zna i rozumie podstawowe zasady języka HTML, posiada umiejętność przygotowania prostego kodu oraz modyfikowania układu strony internetowej;
3. Uczestnik potrafi korzystać z edytora stron www do projektowania i formatowania stron internetowych;
4. Uczestnik zna formaty graficzne, korzysta z popularnych formatów obrazów używanych w Internecie; tworzy formularze wewnątrz strony;
5. Uczestnik posiada umiejętność korzystania z kaskadowych arkuszy stylów CSS (Cascading Style Sheets);
7. Uczestnik posiada umiejętność przygotowania stron do publikacji w Internecie i umieszczania stron na serwerze;

ECDL Base-program

Efekty uczenia:

•   Uczestnik zna kluczowe  założenia  w  odniesieniu  do:  technologii  informacyjnej  i komunikacyjnej (ICT), komputerów,
     urządzeń komputerowych oraz oprogramowania.
•    Potrafi włączyć i wyłączyć komputer

•    Posiada umiejętność efektywnej pracy z komputerem przy użyciu ikon oraz okien.
•    Posiada umiejętność dostosowywania głównych  ustawień systemu operacyjnego i używania  wbudowanych
      mechanizmów pomocy.
•    Uczestnik tworzy proste dokumenty oraz potrafi je wydrukować
•    Zna podstawowe założenia przechowywania, kompresowania i dekompresji danych przy użyciu dedykowanego
      oprogramowania.

•    Zna kluczowe złożenia sieciowe oraz systemy łączności komputerowej,
•    U c z e s t n i k  p o s i a d a  umiejętności łączenia się z siecią.
•    Uczestnik posiada informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz urządzeń i ochrony ich przed realnymi zagrożeniami.
•    Uczestnik posiada wiedze na temat ochrony środowiska, ergonomii i dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością.
•    Uczestnik zna zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci.
•    Uczestnik posiada umiejętność używania  przeglądarki   internetowej   oraz   konfiguracji   jej   ustawień,  
      zakładek i rozwiązań internetowych.

•    Uczestnik posiada umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji w sieci oraz krytycznej oceny treści znalezionych
      w Internecie.
•    Uczestnik zna kluczowe zagadnienia związane z prawami autorskimi oraz ochroną danych.

•    Uczestnik zna kluczowe zasady związanych ze społecznościami, komunikacją online oraz obsługą poczty elektronicznej.
•    Potrafi wysyłać i odbierać wiadomości oraz zarządzać nimi.
•    Posiada umiejętność organizacji i przeszukiwania poczty oraz używania kalendarzy.
•    Uczestnik posiada umiejętność pracy z dokumentami  i zapisywania ich w różnych formatach plików.
•    Posiada umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia szybkości
      i efektywności pracy.

•    Uczestnik tworzy i edytuje niewielkie dokumenty, gotowe do rozpowszechniania.
•    Potrafi zastosować różne formaty w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak również stosuje
      dobre praktyki wyboru odpowiednich opcji formatowania.

•    Uczestnik potrafi wstawiać  do dokumentów tabele, obrazy i rysunki.
•    Uczestnik potrafi przygotować  dokument do wydruku korespondencji seryjnej.
•    Uczestnik potrafi stosować opcje ustawień strony oraz dokonuje sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego
      wydrukowaniem.

•    Uczestnik potrafi pracować  z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywać je  w różnych formatach plików.
•    Uczestnik potrafi używać dostępne opcje, takie jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy.
•    Uczestnik potrafi wprowadzać dane do komórek oraz posługuje się dobrymi praktykami przy tworzeniu list.
•    Uczestnik posiada umiejętność  zaznaczania, sortowania oraz kopiowania, przesuwania i usuwania danych.
•    Uczestnik potrafi edytować wiersze i kolumny arkusza.
•    Uczestnik potrafi kopiować, przesuwać, usuwać i zmieniać  nazwy arkuszy.
•    Uczestnik posiada umiejętność tworzenia matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji
      dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym.

•    Uczestnik posługuje się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł
•    Uczestnik posiada umiejętność  rozpoznawania błędnych wartości w regułach.
•    Uczestnik potrafi  formatować liczby i wartości tekstowe w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy).
•    Uczestnik posiada umiejętność wyboru, tworzenia i formatowania wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji.
•    Uczestnik potrafi prawidłowo ustawić stronę skoroszytu oraz sprawdzić i poprawić jej zawartość przed wydrukowaniem.

Podział efektów uczenia na jednostki uczenia:

B1 - Podstawy pracy z komputerem: 10 godz.

     •    Komputery i sprzęt
          -    ICT
          -    Sprzęt
          -    Oprogramowanie i licencjonowanie
          -    Uruchamianie, zamykanie
     •    Pulpit, ikony, ustawienia
          -    Pulpit i ikony
          -    Korzystanie z okien
          -    Narzędzia i ustawienia
     •    Efekty pracy:
          -    Praca z tekstem
          -    Drukowanie
     •    Zarządzanie plikami
          -    Pliki i foldery
          -    Organizacja plików i folderów
          -    Przechowywanie i kompresja
     •    Sieci
          -    Pojęcia związane z siecią
          -    Dostęp do sieci
     •    Bezpieczeństwo i higiena
          -    Ochrona danych i urządzeń
          -    Złośliwe oprogramowanie
          -    Zdrowie i ochrona środowiska
     •    Programowanie
          -    Sterowanie działaniem oprogramowania
          -    Publikacja treści w Internecie


B2 - Podstawy pracy w sieci: 10 godz.

     •    Podstawy przeglądania Internetu
          -    Podstawowe pojęcia
          -    Zabezpieczenia i bezpieczeństwo
     •    Przeglądanie Internetu
          -    Korzystanie z przeglądarek
          -    Narzędzia i ustawienia
          -    Zakładki
          -    Drukowanie z Internetu
     •    Informacje uzyskane z Internetu
          -    Wyszukiwanie
          -    Krytyczna ocena treści
          -    Prawo autorskie, ochrona danych
     •    Pojęcia związane z komunikacją
          -    Komunikacja online
          -    Narzędzia komunikacyjne
          -    Poczta elektroniczna - podstawowe pojęcia
          -    Portale społecznościowe
     •    Korzystanie z poczty elektronicznej
          -    Wysyłanie poczty
          -    Odbieranie poczty
          -    Narzędzia i ustawienia
          -    Organizacja poczty
          -    Używanie kalendarza


B3 - Przetwarzanie tekstów: 20 godz.

     •    Paca z aplikacją
          -    Praca z dokumentami
          -    Zwiększenie wydajności pracy
     •    Tworzenie dokumentu
          -    Wprowadzanie teksu
          -    Zaznaczanie, edycja tekstu
     •    Formatowanie
          -    Tekst
          -    Akapity
          -    Style
     •    Obiekty
          -    Tworzenie tabel
          -    Formatowanie tabeli
          -    Obiekty graficzne
     •    Korespondencja seryjna
          -    Przygotowanie korespondencji seryjnej
          -    Wydruk korespondencji seryjnej
     •    Przygotowanie wydruków
          -    Ustawienia

B4 - Arkusze kalkulacyjne: 20 godz.

     •    Użycie aplikacji
          -    Praca z arkuszami kalkulacyjnymi
          -    Udoskonalanie jakości i wydajności pracy
     •    Tworzenie dokumentu
          -    Wprowadzanie, zaznaczanie danych
          -    Edycja, sortowanie
          -    Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie
     •    Zarządzanie arkuszami
          -    Wiersze i kolumny
          -    Arkusze
     •    Reguły i funkcje
          -    Reguły arytmetyczne
          -    Funkcje
     •    Formatowanie
          -    Liczby/Daty
          -    Zawartości komórek
          -    Formatowanie tabeli
     •    Wykresy
          -    Tworzenie wykresów
          -    Edycja wykresów
     •    Formatowanie arkusza
          -    Ustawienia
          -    Sprawdzanie  

Szkolenia

Lista szkoleń organizowanych w firmie Biś Computers:


Autodesk:

Grafika:

ECDL:

ECDL BASE


Informacje o szkoleniu


Kurs oparty jest na plikach ćwiczeniowych opracowanych prze trenerów Biś Computers. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną posiadając wieloletni staż z zakresu szkoleń oraz posiadającą uprawnienia egzaminatorów ECDL nadawanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe w postaci podręczników oraz dostęp do platformy e-learningowej. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia a w przypadku osób które przystąpią do egzaminu ECDL  certyfikat ECDL Base  lub ECDL Profile.
 

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do codziennej pracy z komputerem poprzez uzyskanie udokumentowanych certyfikatem kompetencji w zakresie obsługi programów oraz podniesienie kompetencji. Podczas zajęć uczestnicy nabywają wiedzę
z zakresu posługiwania się aplikacjami biurowymi, obsługą komputera i korzystania z usług internetowych. Podstawowym celem
w prowadzeniu szkolenia jest wyrabianie dobrych nawyków w pracy z komputerem oraz wzrost wydajności w wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafić:

     •    tworzyć dokumenty tekstowe,
     •    przeglądać strony internetowe,
     •    posługiwać się pocztą elektroniczną,
     •    poruszać się po dokumentach, katalogach,
     •    zapisywać i odczytywać dokumenty, przechowywać na różnych nośnikach danych,
     •    korzystać z rozległych zasobów Internetu, e-usług oraz e-informacji,
     •    zachowywać w użytecznym formacie informacje, przedstawiać je i prezentować,
     •    korzystać z zasobów i usług on-line,
     •    korzystać z wbudowanej pomocy w aplikacjach biurowych,
     •    efektywnie rozwiązywać problemy z wykorzystaniem różnych aplikacji biurowych,
     •    osadzać obiekty i inne elementy pochodzące z różnych aplikacji w programach biurowych.
     •    efektywnie komunikować się z otoczeniem;
     •    obsługiwać program MS Office Word
     •    obsługiwać program MS Office Excel

Aby przystąpić do szkolenia uczestnicy powinni posiadać umiejętność włączania komputera oraz korzystania z klawiatury i myszy.

Plan szkolenia

Kurs trwa 60 godzin lekcyjnych i podzielony jest na zajęcia po minimum 3 godziny dydaktyczne, obejmujące zarówno teorię jak i ćwiczenia praktyczne. Zajęcia organizowane są 2 lub 3 razy w tygodniu i nie przekraczają 8 godzin. W trakcie zajęć przewidziane są przerwy. Istnieje także możliwość dopasowania organizacji kursu do potrzeb grupy.

Dodatkowe informacje i zapisy

     •    telefonicznie: 12 292-78-90
     •    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt kursu: 1500 zł/ osobę

*szkolenie zostanie uruchomione dla grupy min. 5 osób

Koszt szkolenia obejmuje:

          •    udział w szkoleniu,
          •    materiały szkoleniowe,
          •    certyfikat ukończenia szkolenia

Dodatkowo po ukończeniu kursu można przystąpić do certyfikacji ECDL Base.

Ceny zgodne z obowiązującym cennikiem z obowiązującym cennikiem - sprawdź cenę >

Oferujemy także konsultacje indywidualne  w cenie  70 zł/godz.

Program kursu ECDL BASE

Internet w administracji publicznej


Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności.


Opis szkolenia

Szkolenie przygotowuje urzędników administracji publicznej do sprawnego tworzenia prostych dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych, przeglądania stron internetowych (e-administracja), posługiwania się pocztą elektroniczną oraz używania narzędzi do posługiwania się takimi aplikacjami jak: ePUAP, CEIDG, BIP, eWo-kandy, wyszukiwarka orzeczeń NSA, interpretacji organów podatkowych oraz innych serwisów zawierających bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie MEN zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 r. poz. 622).


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do codziennej pracy w urzędzie, zarówno pod względem biegłej obsługi komputera, jak również wykorzystania narzędzi związanych z e-administracją. W ramach szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność wykorzystywania przydatnych serwisów i narzędzi internetowych, które mogą być pomocne w codziennej pracy.


Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni (16h).


Program szkolenia:

e-Urzędnik

  • Pojęcia i definicjami związanymi z e-administracją.
  • Omówienie zagadnień telepracy oraz dokumentów elektronicznych i systemem obiegu dokumentów.
  • Podstawy prawne elektronicznej administracji publicznej, ochrony danych osobowych.
  • Pozyskiwanie informacji publicznej, korzystanie z BIP.
  • Bezpieczeństwo dostępu do informacji, zabezpieczenie przed wyłudzaniem informacji.
  • Podstawy prawne udostępniania usług drogą elektroniczną, pojęcia i definicje związane z usługami e-administracji.
  • Rola podpisu elektronicznego w administracji publicznej, regulacje prawne związane z jego wykorzystaniem.
  • Usługi on-line w administracji, praktyczne wykorzystanie portali udostępniających informacje publiczne (GUS).
  • Platforma ePUAP.


Dodatkowe certyfikaty

Biś Computers jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL, dla chętnych za dodatkową opłatą oferujemy możliwość przystąpienia do egzaminu EPP e-Urzędnik i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile.

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー