Program kursu AutoCAD 2D

Program kursu AutoCAD 2D bazuje na wytycznych ATC, na syllabusie ECDL CAD w wersji 1.5. oraz na syllabusie egzaminu AutoCAD Professional.

Efekty uczenia:

1.    Uczestnik zna zasady licencjonowania.
Potrafi dostosować interfejs do pracy w aplikacji.
Potrafi otwierać i zamykać rysunek.
Potrafi przełączać się pomiędzy otwartymi rysunkami.
Potrafi włączyć i wyłączyć paski narzędzi, korzystać ze wstążki.
Potrafi korzystać z narzędzi powiększania rysunku, tworzyć, zapisywać i wykorzystywać zapisane widoki.
Używa dostępnych funkcji pomocy.
2.   Uczestnik potrafi utworzyć rysunek z wykorzystaniem wskazanego pliku szablonu.
Potrafi określić jednostki rysunku, zakres rysunku.
Potrafi zdefiniować wyświetlanie siatki oraz ustawić opcje skoku.
Wykorzystuje narzędzia przesuwania, odświeżania ekranu oraz regeneracji rysunku.
Potrafi zastosować wybieranie pojedynczych i wielu obiektów przy użyciu różnych narzędzi selekcji.
3.   Uczestnik potrafi stosować współrzędne bezwzględne i względne, kartezjańskie i biegunowe.
Posiada umiejętność tworzenia, edytowania i modyfikowania prostych obiektów.
Wykorzystuje tryby ułatwiające pracę w rysunku.
4.   Uczestnik potrafi tworzyć warstwy.
Potrafi dokonać edycji stworzonej warstwy, ustawić jej cechy (kolor, rodzaj linii, szerokość linii).
Stosuje wybór bieżącej warstwy, zmienia status warstw, potrafi włączyć i wyłączyć warstwę, stosuje zamrażanie i odmrażanie, blokowanie i odblokowanie warstwy.
Potrafi przenosić obiekty pomiędzy warstwami.
5.   Uczestnik zna i stosuje właściwości obiektów podczas ich tworzenia i modyfikacji.
Potrafi zmieniać ustawienia właściwości dla pojedynczego i wielu obiektów.
Posiada umiejętność przenoszenia właściwości pomiędzy obiektami.
6.   Uczestnik potrafi tworzyć i edytować style tekstów.
Posiada umiejętność tworzenia i edycji tekstów prostych i wielowierszowych.
7.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia bloków, ich wstawiania i edycji.
Potrafi definiować i edytować atrybuty.
Wykorzystuje eksport atrybutów z bloków do tworzenia zestawień.
8.   Uczestnik potrafi tworzyć i edytować styl wymiarowania.
Posiada umiejętność tworzenia i edycji wymiarowania.
Potrafi zastosować tolerancję geometryczną.
9.   Uczestnik potrafi tworzyć i edytować styl wielolinii odniesienia.
Posiada umiejętność tworzenia i edycji wielolinii odniesienia.
10.   Uczestnik stosuje polecenia do pomiaru odległości, kątów i powierzchni oraz odczytania współrzędnych punktu.
11.   Uczestnik potrafi wykorzystywać odniesienia zewnętrzne, importować do rysunku pliki innych formatów.
Potrafi eksportować rysunek do pliku innego formatu.
Potrafi osadzić lub dołączyć obiekt OLE do rysunku, potrafi zastosować hiperłącze do obiektu.
12.   Uczestnik potrafi tworzyć, edytować i modyfikować kreskowanie i wypełnianie obiektów.
13.   Uczestnik korzysta z przestrzeni modelu i papieru, posiada umiejętność tworzenia i modyfikacji arkuszy.
Potrafi stworzyć rzutnię, wykorzystać ją do tworzenia wydruku, określić skalę i inne właściwości rzutni.
Korzysta z tabeli stylów wydruku.
Potrafi skonfigurować urzadzenie drukujące.
Posiada umiejętność tworzenia poprawnego wydruku.

 

Podział efektów uczenia na jednostki uczenia:

1. Zapoznanie się ze środowiskiem CAD - 2 godz.
    1.1.   Zasady licencjonowania.
    1.2.   Panele wstążki.
    1.3.   Dostosowanie interfejsu.

    1.4.   Metody wprowadzania danych.
    1.5.   Podstawowe metody nawigacji (przesuwanie widoku, zoom).
 2. Przygotowanie do pracy - 2 godz.
    2.1.   Tworzenie nowego rysunku.
    2.2.   Ustawienia rysunkowe.
    2.3.   Podstawowe tryby pracy.
    2.4.   Podstawowe metody selekcji.
3. Tworzenie i edycja podstawowych obiektów - 2 godz.
    3.1.   Tworzenie prostych obiektów z wykorzystaniem trybów pracy.
    3.2.   Podstawowe metody edycji.
4. Praca z wykorzystaniem warstw - 2 godz.
    4.1.   Organizacja warstw.
    4.2.   Tworzenie warstw.
    4.3.   Modyfikacja właściwości warstw.
    4.4.   Przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami.
5. Właściwości obiektów - 2 godz.
    5.1.   Odczytywanie właściwości.
    5.2.   Edycja elementów poprzez paletę właściwości.
    5.3.   Uzgadnianie właściwości.
6. Opisywanie rysunku - 3 godz.
    6.1.   Definiowanie stylu tekstu.
    6.2.   Tworzenie i edycja tekstów prostych.
    6.3.   Tworzenie i edycja tekstów złożonych.
    6.4.   Zmiana właściwości tekstu.
7. Operacje na blokach - 3 godz.
    7.1.   Definiowanie bloków wewnętrznych.
    7.2.   Definiowanie bloków zewnętrznych.
    7.3.   Wykorzystanie bloków.
    7.4.   Edycja bloków.
    7.5.   Definiowanie atrybutów - parametrów tekstowych bloków.
8. Wymiarowanie - 3 godz.
    8.1.   Tworzenie stylu wymiarowania.
    8.2.   Wstawianie i edycja wymiarów.
9. Wykorzystanie wielolinii odniesienia - 2 godz.
    9.1.   Definiowanie stylu wielolinii odniesienia.
    9.2.   Tworzenie i edycja wielolinii odniesienia.
10. Odczytywanie danych - 2 godz.
    10.1. Pomiar pola powierzchni.
    10.2. Odczytywanie współrzędnych punktu.
    10.3. Pomiar odległości między punktami.
11. Praca z odniesieniami zewnętrznymi - 2 godz.
    11.1. Omówienie zasad pracy z odnośnikami.
    11.2. Wstawianie plików DWG jako odniesienia.
    11.3. Przekształcanie odnośników DWG w blok.
    11.4. Podczytywanie plików PDF.
12. Tworzenie obwiedni, kreskowania i wypełnienia - 2 godz.
    12.1. Wykorzystanie obwiedni.
    12.2. Metody kreskowania i wypełnienia.
    12.3. Modyfikacja wzorów kreskowania i wypełnienia.
13. Przygotowanie rysunku do wydruku - 3 godz.
    13.1. Praca w obszarze papieru.
    13.2. Wykorzystanie rzutni.
    13.3. Opcje wydruku.
    13.4. 
Wydruk obiektów opisowych.

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー